top of page
Last Revised: April 11, 2021Welcome to Meditatieretraite.com Terms of Use! We are truly excited

Boekingsvoorwaarden

Algemene bepalingen. 

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden van Bodyandmindretraite.com

 We zijn echt verheugd u aan boord te hebben. Bedankt dat u ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van onze diensten. Hieronder hebben we belangrijke juridische voorwaarden opgesomd die van toepassing zijn op iedereen die onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Deze voorwaarden zijn nodig om zowel u als ons te beschermen, en om onze dienstverlening voor iedereen mogelijk en prettiger te maken. Meditatieretraite biedt een breed scala aan diensten en functies en een deel van de onderstaande voorwaarden is mogelijk niet relevant voor de specifieke diensten die u gebruikt.​We begrijpen dat juridische termen vermoeiend kunnen zijn om te lezen, en we hebben geprobeerd de ervaring aangenamer te maken.De eigenaar van Bodyandmindretraite kan zich laten vervangen door een ( tijdelijke) vertegenwoordiger.  Als je suggesties hebt om deze te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op via bodyandmindretraite@gmail.com

We begrijpen dat juridische voorwaarden vermoeiend kunnen zijn om te lezen, en we hebben geprobeerd de ervaring aangenamer te maken. Als u suggesties heeft over hoe we ze kunnen verbeteren, bent u meer dan welkom contact met ons op via bodyandmindretraite@gmail.com

Onze diensten bieden onze gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk prachtige en zeer functionele online aanwezigheid te creëren, om u de meditatie retraite te geven die u aanvraagt, en een algehele geweldige ervaring met het doen - zonder gezien te worden als een bed & breakfast .. Zoals hieronder beschreven Bied onze gebruikers tal van toepassingen als sauna, jacuzzi-meditatie en massage.

1.. JURIDISCHE OVEREENKOMST Body and Mind Retraite ("Gebruiksvoorwaarden"), samen met dergelijke aanvullende termen die specifiek van toepassing zijn op enkele van onze diensten en functies zoals gepresenteerd op de website van de Bodyandmindretraite.com (s) ("bodyandmindretraite@gmail.com-website ", En collectief - de" Bodyandmindretraite-voorwaarden "), allemaal uiteengezet de volledige voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op elke bezoeker of gebruiker (" gebruiker "onze" u ") van de Bodyandmindretraite.com-website. Het Bodyandmindretraite mobiele toepassing ( de "Bodyandmindretraite-app") en/of enige andere diensten, applicaties en functies die door ons worden aangeboden met betrekking tot dit, tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven (alle diensten die worden aangeboden via de Body and mind retraite Website of de Body and mind Retraite App, gezamenlijk – de “Body and mind Retraite Services” of "Diensten").

U mag de Bodyandmindretraite-diensten en/of de jBodyandmindretraite-app alleen bezoeken en/of gebruiken als u volledig akkoord gaat met de Bodyandmindretraite-voorwaarden - en door gebruik te maken van en/of u te registreren voor een van de Bodyandmindretraite-diensten, geeft u aan en bevestigt u uw geïnformeerde toestemming voor deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere Bodyandmindretraite-voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van Bodyandmindretraite-diensten. Als u de Bodyandmindretraite-voorwaarden niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt en er niet mee instemt, moet u de jBodyandminretraite-website onmiddellijk verlaten en elk gebruik van de Bodyandmindretraite-diensten vermijden of beëindigen.

2. Tarieven:

 • De tarieven zij inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, B>T>W>, toeristenbelasting, bedlinnen, handdoeken, ontbijt.

 

 

 • Eindschoonmaak is exclusief bij een boeking voor een dag. Bij een boeking voor twee dagen  of meer is eindschoonmaak inclusief. 

 • Alle vermeldingen op de website van Bodyandmindretraite.com worden geacht te goeder trouw te zijn vertrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.  Bodyandmindretraite is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. 

3. Reservering en betaling:

 • Indien er een telefonische ( mondelinge ) reservering heeft plaatsgevonden is daarmee de huurovereenkomst tot stand gekomen. Nadat de reservering is bevestigd is tevens een huurovereenkonst tot stand gekomen. In alle voorstaande gevallen is de reservering definitief.

 • Voor een reservering van een verblijf in  Bodyandmindretraite worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

 • Verblijfskosten dienden voorafgaand aan het verblijf te worden voldaan. 

 

4. Annulering.

 • Bij annulering minimaal 4 dagen of langer voorafgaand aan de gemeld aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht. 

 • Bij annulering 3 dagen of minder voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk via e-mail (bodyandmindretraite@gmail.com te worden doorgegeven. 

 • Terugbetaling op annuleringen zal steeds plaatsvinden op de laatste dan van de maand waarin de annulering is verwerkt.

 

5. Klachten

 • De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Bodyandmindretraite voor te leggen. Bodyandmindretraite dient een klacht steeds adequeaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billikheid wordt behandeld. 

 

6. Overmacht

 • In geval van overmacht , zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Bodyandmindretraite gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak  op nakoming en/of schadevergoeding kan dien gelden. Onder overmacht word on der meer doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheiden, buitengewonde weersomstandigheden, overlijden van een van geienaren of naaste familieleden e.d. waaronde gehele of gedddeltelijke nakomen van de overeenkomst naar redelijkheid en billikheid niet van Bodyandmindretraite kan worden gevergd. 

7. Aansprakelijkheid

 • Bodyandmindretraite kan niet aansprakelijk worden gehouden voor  persoonlijk letsel  door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accomodiatie, geleden schade: de gast vrijwaard Bodyandmindretraite tegen aanspraken dienaangaande. Bodayandmindretraite is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals stroringen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bodyandmindretraite te Feandyk 2, it Heidenskip.

 • Bodyandmindretraite kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Bodyandmindretraite.

 • Onverminderd het hierboven bepaalde is de aansprakelijkheid van Bodyandmindretraite indien en voor zover Bodyandmindretraite uit enige hoofde ter zake die gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt to dierecte schade ne is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Bodyandmindretraite is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Bodyandmindretraite in het voorkomende geval zal uitkeren. Dit betreft een maximumaanspraak van 2.00000 per jaar. 

8. Privacy

 • Bodyandmindretraite zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikken stellen. 

9.  Voorwaarden verblijf hond.

 • Een kleine hond is toegestaan in de chalet.

 • Voor de hond geldt dat deae niet naar de Jacuzzi of sauna of massage kamer mag. Zowel bij het uitchecken en incheken moet de honde dus op de kamer of op terras blijven.

 • De hond mag niet zonder toestemming van Bodyandmindretraite buiten gelaten worden, dat in verband met de andere grote honden die rondlopen op het erf. Bodyandmindretraite zal hun  honden af en toe achter een hek zetten zodat de hond van gast vrijlijk rondkan lopen. 

 • De tarief voor een hond is 35,-euro

 • De hond mag niet op het bed of op de stoelen liggen.

 • Uitwepselen van de hond moeten door de wederpartij worden verwijderd. De hond mag niet graven in de tuin. 

 • Extra kosten wegens aangebradhte schade door de hod kunnen door Bodayandmindretraite op de wederpartij worden verhaald.

10. Huishoudelijk regelement.:

• Inchecken vanaf 15.00  • Uitchecken tot 18:00

• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

• Huisdieren zijn niet toegestaan

 • Verboden onze dieren te voeren, als ze schooien niets geven s.v.p.

• Roken is binnen alle accomodaties en bij de Jaccuzzi niet toegestaan. Buiten mag gerookt worden, mits anderen hier geen last van hebben. Peuken mogen niet op de grond gegooid worden, maar dienen in de daartoe bestemde asbakken te worden gedeponeerd. Bij overtreding wordt het hele erf als rookvrij ingesteld. De natuur is voor ons van groot belang.

• In verband met de brandveiligheid zijn kaarsen en openvuur niet toegestaan, zowel binnen als buiten.

• Het is verboden drugs te bezitten en/of te gebruiken.

• Houd in alle opzichten rekening met andere gasten, vooral in de sauna en jacuzzi.

• Gebruik door derden van uw Meditatie-Retraite Chalet is niet toegestaan.

• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de kamer.

• Gebruik van sauna alleen op de afgesproken tijden.

• Voor kinderen tot 2 jaar oud worden geen kosten in rekening gebracht wanneer er gebruik wordt gemaakt van zelf meegebrachte babybedjes.

• Wij gunnen u een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

• Gebruikers dienen geluidsoverlast te voorkomen.

• Het chalet dient netjes te worden gehouden.

• Gelieve voorzichtig omgaan met alle spullen (gaat er onverhoopt toch iets stuk graag melden bij de beheerder).

• Een brandblusapparaat is in het appartement aanwezig. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.

• Heeft u ons nodig of wilt u ons iets vragen. Bel gerust even aan of bel 0630295424 of via de huistelefoon in uw Chalet bel 11 0f 12 voor algemene receptie.  

Wij vragen u in groot belang van het milieu om niets in het toilet te gooien, ook geen grote stukken toilet papier, schoonmaak lapjes,  tampons of andere onderwerpen.  Achter uw chalet is een pomphuis om water naar ons septictank te pompen die kan ook verstopt raken door te veel toilet papier. 

 

11. Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht nietander bepaald , is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een niet-Mederlandstalige wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de algemene woorwaarden.

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikerovereenkost of deae voorwaarde zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de retgels van intenationaal privaatrecht niet anders bepalen. 

 • Geen van de partijen kan haar techten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikerovereenkost en de ondehavige voorwaarden niets mocht blijken, blijven de overige voorwaarde in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht tte zijn gvonverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van partijen word gebracht.  

Door onze Diensten te gebruiken, erkent u dat u ons Privacybeleid hebt gelezen dat beschikbaar is op http://www.Bodyandmindretraite.com(“Privacybeleid”). Door onze diensten te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en erkent u dat u ons privacybeleid hebt gelezen. U mag onze diensten niet gebruiken als u niet akkoord gaat met al onze voorwaarden.

Feandyk 2, 8724LG it Heidenskip, Friesland, Nederland

bottom of page